De Algemene Voorwaarden van Nihola Nederland zijn opgesteld in januari 2018. Een exemplaar van deze voorwaarden is na te lezen en te downloaden via de website www.nihola.nl. Tevens zijn de voorwaarden opvraagbaar bij Nihola Nederland Wildernislaan 41, 7313BC, Apeldoorn.

Nihola
Algemene voorwaarden voor de online verkoop van (bak)fietsen.

Artikel 1. Partijen
1. Nihola: Nihola Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
08163916, gevestigd te Apeldoorn aan de Wildernislaan 41 (7313 BC), gebruiker van deze
algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Nihola:
Website: www.nihola.nl,
Email: info@nihola.nl,
Btw-identificatienummer: NL156914007BO1
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Nihola.
4. Consument: de Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinde die buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Nihola verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Nihola en,
al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan.
Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens
voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Nihola bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen
zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn digitaal aan de Klant toegezonden en kunnen op diens
verzoek nogmaals schriftelijk worden.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel
en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Nihola is
aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt derhalve
uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende
beschikbaarheid van goederen aangegaan. Indien Nihola een beroep moet doen op deze
bepaling geeft dat de Klant geen recht op schadevergoeding.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij
anders aangegeven, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen,
toeslagen en overige factoren.
4. Alle opgaven van Nihola van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de
getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn
slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Nihola.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens
Nihola.
7. De overeenkomst komt tot stand:
Bestelling via de webshop: op het moment dat de Klant de bestelprocedure op de website van
Nihola correct heeft doorlopen en nadat de door Nihola verzonden bevestigingsmail van de
overeenkomst in de mailbox van het door de Klant opgegeven e-mailadres is aangekomen.
Bestelling anders dan via de webshop: nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod
hebben ondertekend, nadat Nihola een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat
Nihola, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

Artikel 4. Levering/Uitvoering van de overeenkomst
1. De Klant stelt Nihola in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich
de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Nihola.
2. Nihola zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen.
Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Nihola altijd eerst in gebreke dient te stellen,
waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot
enige remedie over te kunnen gaan.
3. Indien Nihola voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door
te geven waar Nihola de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 18.00
uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is
op het moment dat goederen worden bezorgd komen de kosten voor het aanbieden van de
goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant zal alsdan een bericht
ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Nihola aangegeven locatie na
betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de
opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Nihola en de Klant derhalve daar de
goederen ophaalt, dient de Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum.
Indien de Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Nihola de
mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op de Klant te verhalen.
5. Het staat Nihola vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404
BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico
van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het
moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit
moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de
eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de verkochte goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke
machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de
overeenkomst aan Nihola verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt
derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende
kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te
vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om
Nihola tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling,
schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met
eigendomsvoorbehoud geleverde, goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en
diefstal.
4. Wanneer De Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de
overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Nihola alle benodigde medewerking te
leveren teneinde Nihola weer onbezwaard over de geleverde goederen te laten beschikken.
Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Nihola de goederen kosteloos retour
te zenden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de verkochte goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke
machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de
overeenkomst aan Nihola verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt
derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende
kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te
vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om
Nihola tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling,
schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met
eigendomsvoorbehoud geleverde, goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en
diefstal.
4. Wanneer De Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de
overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Nihola alle benodigde medewerking te
leveren waardoor Nihola weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit
houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Nihola de goederen kosteloos retour te
zenden.

Artikel 7. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en de overeenkomst niet
in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder
opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van
herroeping in het geval de koop betrekking heeft op goederen die volgens specificaties van de
Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de
Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of,
voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de
Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde goed fysiek in
bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Nihola, via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de
beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van
het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene
voorwaarden middels deze link is te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
5. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de
mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is
verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die
de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders
dan de door Nihola geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14
dagen nadat Nihola op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de
overeenkomst te herroepen, van Nihola terug. Nihola betaalt de Consument terug met
hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft
verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft
ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.
7. Nihola is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de goederen
heeft teruggekregen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de goederen heeft
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Nihola zal de goederen afhalen of de
Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de
dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Nihola heeft
medegedeeld, aan Nihola retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor
retourzending is voldaan als de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor
rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de
waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat
verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te
stellen.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid
1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de
prestatie niet voldoet aan hetgeen op basis van de overeenkomst mocht worden verwacht, en
er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 5 dagen na levering of nadat zij
dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Nihola hieromtrent te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Nihola het gebrek kosteloos
naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee
remedies afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de
overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het
geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant
Nihola omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging
of eventuele ontbinding als bedoeld in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van
het gebrek ligt bij de Klant.
4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is
gebruikt. De klant is verplicht de goederen te onderhouden en gebruiken volgens de daarvoor
bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding. De klant verplicht zich de goederen
uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het
gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of
veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie.
6. Mocht Nihola onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid
te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%
of anders tot het bedrag waarop de door Nihola gesloten beroeps- of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
7. Aansprakelijkheid van Nihola reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet
of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of
gederfde winst.
8. De Klant vrijwaart Nihola voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van
derden doordat Nihola heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de
door de Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Nihola tot vergoeding van schade kan worden
aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering.

Artikel 9. Prijzen en betaling
1. Deze overeenkomst is met wederzijdse instemming tot stand gekomen. Door het sluiten
van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel
voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze
binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
Nihola is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te
sturen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Nihola terstond gerechtigd
om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet
voor matiging vatbaar – bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom
met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Nihola is het de Klant niet
toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of
inhouding toe te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst
1. Nihola heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de
toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande
ingebrekestelling te ontbinden indien: Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van
betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een
verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of
bewind wordt gesteld.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Nihola
verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet
volledig is voltooid is de Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant op verzoek van Nihola alle
benodigde medewerking leveren waardoor Nihola weer onbezwaard over de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan beschikken.

Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nihola geen
invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen,
niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand,
verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Nihola opgeschort. Indien nakoming door
overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor
het voor Nihola onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Nihola
bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
3. Indien Nihola bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij
aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 12. Intellectueel eigendomsrechten
1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website
van Nihola zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Nihola of waarvan Nihola
het exclusieve gebruiksrecht in Nederland heeft. Deze merkrechten mogen zonder
voorafgaande toestemming van Nihola niet worden gebruikt.

Artikel 13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Nihola is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over
te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen
met schriftelijke toestemming van Nihola.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in
de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een
overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief
absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats
van Nihola valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele
verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het
arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Nihola valt.

Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor de Consument te vergemakkelijken
stelt Nihola hier hieronder vermelde formulier aan de Consument te beschikking. De
Consument kan dit formulier gebruiken wanneer de Consument de overeenkomst wenst te
herroepen.

Aan:

Nihola Nederland
Wildernislaan 41
7313 BC
Apeldoorn

Email: info@nihola.nl,
Website: www.nihola.nl